بهمن ۹, ۱۳۹۷

تو مپندار که مجنون سر خود مجنون گشت

تو مپندار که مجنون سر خود مجنون گشت اگه انسان یه خورده لطافت داشته باشد این جمله علامه او را غرق خواهد کرد…