می 11, 2014

شِکوه از خویشتن

غزلی از رهبر انقلاب با عنوان «شِکوه از خویشتن» می‌کند آشفته‌ام، همهمه‌ی خویشتن کاش برون می‌شدم، از همه‌ی خویشتن می‌کشد از هر طرف، چون پر کاهی […]